Inwestycja w ciepło systemowe i zimowe warsztaty

Pierwsza część programu to relacja z zawarcia umowy pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Miastem Gliwice i PEC Gliwice na dofinansowanie w formie pożyczki zadania pod nazwą „Budowa III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25”, druga część to relacja z ekologicznych warsztatów świątecznych w Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe