LIII sesja Rady Miejskiej, część I

Relacja z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27.01.22 r., część I - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku, procedowanie uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040, w sprawie uchwalenia budżetu miasta, w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2022, w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/168/19, w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe