Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

LXVIII sesja Rady Miejskiej, część 3

Relacja z obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 lutego 2023 r., część 3 - procedowanie uchwał między innymi w sprawie nadania Statutu ,,Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3'', ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Świętochłowice, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023, w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i oświadczenia.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe